REJESTR ZASTAWÓW przez INTERNET

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów przez Internet !

Odpis RZ lub zaświadczenie z rejestru zastawów DW-1, DW-2 z sądu z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów – oryginalne zaświadczenia w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis.  Uzyskane zaświadczenie z rejestru zastawów pobrane z sądu rejestrowego w imieniu zamawiającego przesyłane jest na wskazany adres pocztą lub kurierem w ciągu 24h. Umożliwia sprawdzenie zastawu rejestrowego na samochodzie, maszynie, akcjach, zapasach, towarach.

Wybierz zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów Sądowych:

Zaświadczenie o wpisie podmiotu w Rejestrze Zastawów DW-160,00 zł

Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) – zawiera informację czy podmiot czyli firma lub osoba prywatna posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów.  Dokument umożliwia sprawdzenie w rejestrze zastawów osoby lub firmy. Zaświadczenie z rejestru zastawów zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia oraz pieczęć sądową z orłem.

Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w Rejestrze Zastawów DW-2 – 60,00 zł

Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) – zawiera informację o danym przedmiocie, czy jest zastawiony i wpisany w rejestrze zastawów np. Samochodu, maszyny, zapasów magazynowych, nieruchomości.  Reasumując dokument umożliwia sprawdzenie samochodu w rejestrze zastawów, na podstawie numeru nadwozia VIN. Zaświadczenie z rejestru zastawów zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia oraz pieczęć sądową z orłem.

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Odpis aktualny lub odpis pełny z rejestru zastawów przez Internet – zawiera aktualne dane o zastawie. Informację o podmiocie, zastawionym przedmiocie wpisanym do rejestru pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. Można dzięki temu sprawdzić aktualny stan wpisu w rejestrze. Odpis z rejestru zastawów zawiera datę i godzinę wydania odpisu oraz pieczęć sądową z orłem.

Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3 – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o zastawach rejestrowych firmy lub osoby prywatnych czyli numerach zastawów należących do podmiotu.

Sprawdzenie w Katalogu opisu przedmiotów – zastawów rejestrowych wpisanych przez Rejestr Zastawów >>

Znajdź Sąd Gospodarczy prowadzących Rejestr Zastawów Sądowych w Polsce:

Sąd Adres wydziału Obszar właściwości – okręgi:
Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103

białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

30-966 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów


21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

lubelski
radomski
siedlecki
zamojski
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6

koniński
poznański
zielonogórski
Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4

krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16

gorzowski
koszaliński
szczeciński
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

warszawski
warszawsko-praski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20

jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski

Wyszukiwarka punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego KRK zaświadczenie o niekaralności

Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe jest skuteczny wobec osób trzecich (erga omnes), pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych. W przypadku zastawu zwykłego zastaw powstaje i uzyskuje swoją skuteczność z chwilą wydania rzeczy zastawnikowi. Dla zastawu rejestrowego decydujące znaczenie ma wpis do rejestru zastawów. Z datą wpisu do rejestru ustawa wiąże powstanie dwóch domniemań:
• domniemania znajomości danych rejestrowych,
• domniemania prawdziwości tych danych.

Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 13 pkt. 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć. Wykazanie jednak zachowania należytej staranności w sytuacji gdy rejestr jest prowadzony w systemie komputerowym, a zatem powszechnie i łatwo dla każdego dostępny, należeć będzie z pewnością do sytuacji wyjątkowych. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu wobec osób trzecich działających w dobrej wierze zastawca oraz zastawnik nie mogą zasłaniać się zarzutem, że dane ujawnione w rejestrze zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

Rejestr zastawów prowadzony jest w systemie informatycznym, w którym z wykorzystaniem środków komputerowych są gromadzone dane obejmujące obszar całego kraju. Obecnie można uzyskać zarówno odpis jak i zaświadczenie z rejestru zastawów przez Internet.

Każdy zastaw rejestrowy wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru). Rejestr zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola. Umieszczone w nich będą informacje wskazane w art. 40 ustawy, tzn.:

 • data złożenia wniosku o wpis,
 • imię i nazwisko (nazwa), właściwy powszechny numer identyfikacyjny (PESEL lub REGON) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą,
 • oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,
 • kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej – oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,
 • określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

zastrzeżenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczące zobowiązania zastawcy do nie dokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu.

Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona nazywamy zastawnikiem, natomiast osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu i obciążającą tą rzecz – zastawcą. Zastaw od najdawniejszych czasów służył potrzebom kredytu. Tradycyjnie do ustanowienia zastawu wymagano z uwagi na bezpieczeństwo wierzyciela wydania rzeczy zastawionej. Tak ukształtowany zastaw (uregulowany obecnie w kodeksie cywilnym) nie mógł odgrywać większej roli jako środek zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Życie wykształciło więc dla potrzeb obrotu gospodarczego szczególną postać zastawu, którego powstanie nie było związane z koniecznością wydania przedmiotu zastawu. Zamiast tego wymagano jedynie wpisania zastawu do specjalnego rejestru, stąd nazwa: zastaw rejestrowy.

Ustawodawstwu polskiemu w okresie międzywojennym znane były pewne odmiany zastawu zakładające pozostawienie jego przedmiotu w posiadaniu zastawcy. Były to między innymi: rejestrowy zastaw rolniczy, rejestrowy zastaw drzewny, rejestrowy zastaw na pojazdach mechanicznych, zastaw rejestrowy na maszynach i aparatach czy wreszcie zastaw handlowy. W okresie powojennym istniał przewidziany w art. 308 kodeksu cywilnego tzw. bankowy zastaw rejestrowy. Pozwalał on na ustanowienie zastawu wyłącznie na rzecz banku w celu zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów. Zastaw powstawał z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez bank. Rejestr ten nie miał charakteru jawnego i nie był dostępny dla innych zainteresowanych. W praktyce bankowy zastaw rejestrowy w warunkach gospodarki rynkowej stanowił tylko namiastkę zastawu rejestrowego i nie mógł odegrać większej roli.

Dopiero ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do systemu prawa polskiego została wprowadzona instytucja zastawu rejestrowego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 roku. Jednocześnie uchylony został obowiązujący dotychczas na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego wymieniony bankowy zastaw rejestrowy. Ustanowiony przed dniem 1 stycznia 1998 r. na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego zastaw na wniosek zastawnika (czyli banku) złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy podlega wpisaniu do rejestru zastawów i przekształca się w zastaw rejestrowy. W przeciwnym wypadku bankowy zastaw rejestrowy wygasa.

Najistotniejszą cechą zastawu rejestrowego jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy obciążonej. Taka konstrukcja ma doniosłe znaczenie zwłaszcza dla wszystkich podmiotów życia gospodarczego, które ustanawiając zastaw mogą kontynuować działalność przy korzystaniu w dalszym ciągu z przedmiotu zastawu.

Spełniane przez zastaw rejestrowy funkcje w dziedzinie gospodarczej zdeterminowały także jego zakres podmiotowy. Mianowicie zgodnie z art. 1 ustawy zastaw może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności:

 • Skarbu Państwa i innej państwowej osoby prawnej,
 • gminy, związku międzygminnego (związku komunalnego) i innej komunalnej osoby prawnej,
 • banku krajowego,
 • banku zagranicznego,
 • osoby prawnej, której celem określonym w ustawie jest udzielanie pożyczek i kredytów,
 • międzynarodowej organizacji finansowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
 • innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ogranicza w ten sposób krąg podmiotów, których wierzytelności mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Wyszczególnienie bowiem kategorii podmiotów, uprawnionych do zabezpieczania wierzytelności zastawem rejestrowym ma charakter enumeratywny. Oznacza to, że ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż wymieniony w art. 1 ust. 1 będzie nieważne. Należy jednak pamiętać o przewidzianej w art. 4 ustawy możliwości ustanowienia administratora zastawu.

Przedmiotem zastawu rejestrowego według art. 7 ustawy mogą być rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć:

 • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 • rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,
 • zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,
 • wierzytelności,
 • prawa na dobrach niematerialnych,
 • prawa z papierów wartościowych.

Zastaw rejestrowy na przedmiocie może obejmować także rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W takim przypadku obciążenie tych rzeczy lub praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą ich nabycia przez zastawcę. Wyliczenie w art. 7 ustawy rzeczy i praw, które mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego ma charakter tylko przykładowy. Godne wyeksponowania jest to, iż odmiennie niż przy zastawie zwykłym ustawa przewiduje możliwość obciążenia zastawem zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą a nie odrębnie poszczególnych rzeczy tworzących zbiór.

Kolejną cechą zastawu rejestrowego jest możliwość zaspokojenia zastawnika nie tylko w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, ale – o ile umowa zastawnicza to przewiduje – poprzez:

 • przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu,
 • sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub komornika na podstawie uproszczonej procedury,
 • zaspokojenie z dochodu jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawnika, w którego skład wchodzi przedmiot zastawu,
 • zaspokojenie z czynszu wydzierżawionego na wniosek zastawnika przedsiębiorstwa zastawcy.

Ustawa wprowadza ponadto fundamentalne wręcz zmiany w zakresie ustawowego zastawu Skarbu Państwa tytułu zobowiązań podatkowych na rzeczach stanowiących własność zastawnika. Art. 20 ust. 2 ustawy stanowi, że przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa prawo zastawu oraz pierwszeństwo zaspokojenia nie mogą być wykonywane w odniesieniu do przedmiotu zastawu rejestrowego, chyba że ustawowe prawo zastawu zostało ujawnione we właściwym rejestrze przed ustanowieniem zastawu rejestrowego.

źródło:Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

tagi: rejestr zastawów, zaświadczenie z rejestru zastawów, odpisy KRS, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie DW-2, DW-1, odpisy RZ

Sądowe informacje w 24h – polecane serwisy specjalistyczne: www.odpisy.com.pl, www.ksiegiwieczyste.com.pl, www.zaswiadczenie.pl, www.rejestrzastawów.pl.