Zaświadczenie z Rejestru Zastawów DW-1, DW-2 odpisy DW-3, DW-4  - RejestrZastawów.pl

   
 

HOME

 

KONTAKT

 

ZAMÓWIENIE

 
..

rejestr zastawów

 

Zamów zaświadczenie z RZ

 >

 
     

Rejestr Zastawów

Krajowy Rejestr Sądowy

Księgi Wieczyste


 

 Rejestr Zastawów

|

Odpisy z RZ

|

Zaświadczenie z RZ

|

Cennik

|

Regulamin

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 

   
  Odpisy z KRS
 
  Zaświadczenie z KRS
 
  Sprawozdania finansowe
 
  Kopie akt rejestrowych z KRS
 
  Wydziały gospodarcze KRS
 

Księgi Wieczyste

 

   
  Odpisy z księgi wieczystej
 
  Wpisy hipoteki, spadkobierców
 
  Wykreślenie hipoteki, roszczeń
 
  Zakładanie Ksiąg Wieczystych
 
  Wydziały Ksiąg Wieczystych
 
 

Rejestr Zastawów

 

 

   
  Odpisy z rejestru zastawów
 
  Zaświadczenie z rejestru zastawów
 
  Numer pozycji rejestr zastawów
 
  Wydział Rejestru Zastawów
 
 

www.krajowyrejestrsądowy.pl

 
.
 
    - Zaświadczenie z Rejestru Zastawów z pieczęciami sądu  
.
  - Płatność przy odbiorze lub przelewem  
.
  - 4 lata doświadczenia - solidnie  
.
  - Dostawa kurierem w 24h  
.
  - Wystawiamy Faktury VAT  
 
 
 

Odpisy RZ lub zaświadczenie z rejestru zastawów DW-1, DW-2 uzyskujemy z sądu z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów  - są to oryginalne zaświadczenia w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis. Uzyskane zaświadczenie z rejestru zastawów pobrane z sądu w imieniu zamawiającego przesyłane jest na wskazany adres pocztą lub kurierem w ciągu 24h.

 

 

 
Zaświadczenie i odpisy z Rejestru Zastawów (RZ)

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-1

ZAMÓW 49,20
40 zł netto

Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.

 

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-2

ZAMÓW 61,50
50 zł netto

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) - zawiera informację o danym przedmiocie zastawionym w rejestrze zastawów np. Samochodu, urządzenia, nieruchomości.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4

ZAMÓW 43,05
35 zł netto

Odpis aktualny /skrócony /pełny z rejestru zastawów zawiera aktualne dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. Rejestr zastawów zawiera datę i godzinę wydania odpisu.

Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3

ZAMÓW 24,60
20 zł netto
Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) - zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu
 
Katalog Sposobu Opisu Przedmiotów - Rejestr Zastawów >>
 
Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów

 
 
Sąd Adres wydziału Obszar właściwości - okręgi:
Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103

tel. (0-85) 66-56-264
fax (0-85) 66-56-310
białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

tel. (0-58) 32 13 657
fax (0-58) 32 13 658
bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

tel. (0-32) 251-89-57
fax (0-32) 251-87-24
bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

30-966 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel. (0-12) 619-50-15
fax (0-12) 619-50-17
kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

21-040 Świdnik,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18


tel. (81) 464-87-74

                464-87-75
                464-87-77

lubelski
radomski
siedlecki
zamojski
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

centrala (42) 66 46 200
obsługa interesantów (42) 66 46 223
kierownik sekretariatu (42) 66 46 220
fax (42) 66 46 229
kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6

tel. (0-61) 64 73 730
fax (0-61) 64 73 729
koniński
poznański
zielonogórski
Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4

tel. (0-17) 71 52 419
fax. (0-17) 71 52 494
krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16

tel. (0-91) 460-34-91
fax (0-91) 460-34-91
gorzowski
koszaliński
szczeciński
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

centrala (22) 44 00 300
obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674
kierownik sekretariatu (22) 44 00 571
fax (22) 44 00 573
warszawski
warszawsko-praski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20

tel. (0-71) 334-82-82
fax (0-71) 334-82-81
jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski
 
 

Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe jest skuteczny wobec osób trzecich (erga omnes), pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych. W przypadku zastawu zwykłego zastaw powstaje i uzyskuje swoją skuteczność z chwilą wydania rzeczy zastawnikowi. Dla zastawu rejestrowego decydujące znaczenie ma wpis do rejestru zastawów. Z datą wpisu do rejestru ustawa wiąże powstanie dwóch domniemań:

 • domniemania znajomości danych rejestrowych,
 • domniemania prawdziwości tych danych.

Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 13 pkt. 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć. Wykazanie jednak zachowania należytej staranności w sytuacji gdy rejestr jest prowadzony w systemie komputerowym, a zatem powszechnie i łatwo dla każdego dostępny, należeć będzie z pewnością do sytuacji wyjątkowych. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu wobec osób trzecich działających w dobrej wierze zastawca oraz zastawnik nie mogą zasłaniać się zarzutem, że dane ujawnione w rejestrze zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów z oznaczeniem ich obszaru właściwości

Rejestr zastawów prowadzony jest w systemie informatycznym, w którym z wykorzystaniem środków komputerowych są gromadzone dane obejmujące obszar całego kraju.

Każdy zastaw rejestrowy wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru). Rejestr zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola. Umieszczone w nich będą informacje wskazane w art. 40 ustawy, tzn.:

 • data złożenia wniosku o wpis,
 • imię i nazwisko (nazwa), właściwy powszechny numer identyfikacyjny (PESEL lub REGON) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą,
 • oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,
 • kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej - oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,
 • określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • zastrzeżenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczące zobowiązania zastawcy do nie dokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu.
 
 

Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona nazywamy zastawnikiem, natomiast osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu i obciążającą tą rzecz - zastawcą. Zastaw od najdawniejszych czasów służył potrzebom kredytu. Tradycyjnie do ustanowienia zastawu wymagano z uwagi na bezpieczeństwo wierzyciela wydania rzeczy zastawionej. Tak ukształtowany zastaw (uregulowany obecnie w kodeksie cywilnym) nie mógł odgrywać większej roli jako środek zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Życie wykształciło więc dla potrzeb obrotu gospodarczego szczególną postać zastawu, którego powstanie nie było związane z koniecznością wydania przedmiotu zastawu. Zamiast tego wymagano jedynie wpisania zastawu do specjalnego rejestru, stąd nazwa: zastaw rejestrowy.

Ustawodawstwu polskiemu w okresie międzywojennym znane były pewne odmiany zastawu zakładające pozostawienie jego przedmiotu w posiadaniu zastawcy. Były to między innymi: rejestrowy zastaw rolniczy, rejestrowy zastaw drzewny, rejestrowy zastaw na pojazdach mechanicznych, zastaw rejestrowy na maszynach i aparatach czy wreszcie zastaw handlowy. W okresie powojennym istniał przewidziany w art. 308 kodeksu cywilnego tzw. bankowy zastaw rejestrowy. Pozwalał on na ustanowienie zastawu wyłącznie na rzecz banku w celu zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów. Zastaw powstawał z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez bank. Rejestr ten nie miał charakteru jawnego i nie był dostępny dla innych zainteresowanych. W praktyce bankowy zastaw rejestrowy w warunkach gospodarki rynkowej stanowił tylko namiastkę zastawu rejestrowego i nie mógł odegrać większej roli.

Dopiero
ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do systemu prawa polskiego została wprowadzona instytucja zastawu rejestrowego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 roku. Jednocześnie uchylony został obowiązujący dotychczas na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego wymieniony bankowy zastaw rejestrowy. Ustanowiony przed dniem 1 stycznia 1998 r. na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego zastaw na wniosek zastawnika (czyli banku) złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy podlega wpisaniu do rejestru zastawów i przekształca się w zastaw rejestrowy. W przeciwnym wypadku bankowy zastaw rejestrowy wygasa.

Najistotniejszą cechą zastawu rejestrowego jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy obciążonej. Taka konstrukcja ma doniosłe znaczenie zwłaszcza dla wszystkich podmiotów życia gospodarczego, które ustanawiając zastaw mogą kontynuować działalność przy korzystaniu w dalszym ciągu z przedmiotu zastawu.

Spełniane przez zastaw rejestrowy funkcje w dziedzinie gospodarczej zdeterminowały także jego zakres podmiotowy. Mianowicie zgodnie z art. 1 ustawy zastaw może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności:

 • Skarbu Państwa i innej państwowej osoby prawnej,
 • gminy, związku międzygminnego (związku komunalnego) i innej komunalnej osoby prawnej,
 • banku krajowego,
 • banku zagranicznego,
 • osoby prawnej, której celem określonym w ustawie jest udzielanie pożyczek i kredytów,
 • międzynarodowej organizacji finansowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
 • innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ogranicza w ten sposób krąg podmiotów, których wierzytelności mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Wyszczególnienie bowiem kategorii podmiotów, uprawnionych do zabezpieczania wierzytelności zastawem rejestrowym ma charakter enumeratywny. Oznacza to, że ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż wymieniony w art. 1 ust. 1 będzie nieważne. Należy jednak pamiętać o przewidzianej w art. 4 ustawy możliwości ustanowienia administratora zastawu.

Przedmiotem z kolei zastawu rejestrowego według art. 7 ustawy mogą być rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć:

 • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 • rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,
 • zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,
 • wierzytelności,
 • prawa na dobrach niematerialnych,
 • prawa z papierów wartościowych.

Zastaw rejestrowy może obejmować także rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W takim przypadku obciążenie tych rzeczy lub praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą ich nabycia przez zastawcę. Wyliczenie w art. 7 ustawy rzeczy i praw, które mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego ma charakter tylko przykładowy. Godne wyeksponowania jest to, iż odmiennie niż przy zastawie zwykłym ustawa przewiduje możliwość obciążenia zastawem zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą a nie odrębnie poszczególnych rzeczy tworzących zbiór.

Kolejną cechą zastawu rejestrowego jest możliwość zaspokojenia zastawnika nie tylko w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, ale - o ile umowa zastawnicza to przewiduje - poprzez:

 • przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu,
 • sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub komornika na podstawie uproszczonej procedury,
 • zaspokojenie z dochodu jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawnika, w którego skład wchodzi przedmiot zastawu,
 • zaspokojenie z czynszu wydzierżawionego na wniosek zastawnika przedsiębiorstwa zastawcy.

 

Ustawa wprowadza ponadto fundamentalne wręcz zmiany w zakresie ustawowego zastawu Skarbu Państwa tytułu zobowiązań podatkowych na rzeczach stanowiących własność zastawnika. Art. 20 ust. 2 ustawy stanowi, że przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa prawo zastawu oraz pierwszeństwo zaspokojenia nie mogą być wykonywane w odniesieniu do przedmiotu zastawu rejestrowego, chyba że ustawowe prawo zastawu zostało ujawnione we właściwym rejestrze przed ustanowieniem zastawu rejestrowego.

 
 

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 
 

Wydziały Sądu Gospodarczego prowadzących rejestr KRS Krajowy Rejestr Sądowy:

 

Wyszukiwarka Wydziału Ksiąg Wieczystych (spis alfabetyczny):

 

 
 
 

tagi: rejestr zastawów, zaświadczenie z rejestru zastawów, odpisy KRS, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie DW-2, DW-1, odpisy RZ

     
Katalog SEO

  Created in 2010 - si24.pl -www.rejestrzastawów.pl Sądowe informacje w 24h   www.odpisy.com.pl

Polityka Prywatności